VEDTEKTER
FOR HOLMENSKJÆRET BÅTFORENING


Med siste endringer ihht årsmøte 24.08.2022.


§1 Formål
Holmenskjæret båtforening er en videreføring av Holmenskjæret småbåthavn A/L, og er
en forening for båteiere. Formålet er utbygging og drift av småbåthavn med
vinteropplag, samt fremme av medlemmenes interesser som båteiere.

§2 Medlemskap
Som medlem kan opptas båteiere som er bosatt eller har landsted innenfor opprinnelige
Asker kommune før sammenslåingen 01.01.2020. Den som ønsker å bli opptatt som
medlem sender skriftlig søknad til styret. Ved innmeldingen må den avgiften betales som
til enhver tid gjelder for foreningen. Overdragelse av medlemskapet kan kun skje til
nærmeste familie, og må godkjennes av styret etter skriftlig søknad fra medlem eller
etterlatte. Utmelding av foreningen skjer skriftlig.

§3 Tap av medlemskap
Et medlem som med sin adferd vekker anstøt eller forargelse, eller ikke retter seg etter
foreningens ordensregler eller betaler fastsatte avgifter innen fristens utløp, kan styret
etter skriftlig varsel ekskludere. Avgjørelsen kan ankes for årsmøtet, som fatter den
endelige beslutning ved alminnelig flertall.

§4 Fremleie
Fremleie av båtplass kan arrangeres av styret for inntil to sesonger i sammenheng, når
anmodning om dette er gitt skriftlig innen 1. februar. Når særlige grunner taler for det,
kan styret etter søknad utvide ordningen til å gjelde for mer enn to sesonger. Dersom et
medlem etter endt fremleie ikke gjenopptar bruken av tildelt plass, opphører
medlemskapet.

§5 Styret
Foreningen ledes av et styre bestående av en formann, seks styremedlemmer. Styret er
beslutningsdyktig når minst fire er tilstede. Havnesjefen innkalles til styremøter med tale
og forslagsrett. Formennene i eventuelle særkomiteer innkalles også til styremøter når
deres saker drøftes.

Styrets oppgaver:
Styret plikter til enhver tid å være kjent med foreningens økonomiske stilling,
og kan når som helst forlange fremlagt kassabøker og bilag.
Styret bestemmer når det skal holdes medlemsmøter og innkaller skriftlig til
disse.
Styret ansetter havnesjef, og det skal påse at instruks for havnesjef og eller
vaktmann følges.
Det påhviler også styret å sørge for at avgiften betales i rett tid og at
ordensregler følges.

§6 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det skal holdes hvert år innen 1.mars. Rett
til å delta på årsmøtet med fulle rettigheter, har alle medlemmer som har svart sine
forpliktelser til foreningen. Ved alle avstemninger har hvert medlem en stemme.
Skriftlige fullmakter er tillatt.
Fullmakter fremlegges til styret ved møtets begynnelse.
Årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret
finner det nødvendig, eller når minst 1/5 del av medlemmene skriftlig forlanger det. Til
ekstraordinært årsmøte innkalles med minst en ukes varsel.

Alle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret senest
1.februar.


Årsmøtet skal behandle:

Beretning om foreningens virksomhet i året som har gått.
Revidert regnskap for samme tidsrom.
Budsjett og avgifter for kommende år.

Valg av:
Formann for 1 år
3 styremedlemmer for 2 år
2 revisorer for 1 år
Valgkomité på 3 medlemmer.
Særkomiteer som foreningen til enhver tid finner å ville ha, og formenn for
disse.
Innkomne forslag.

§6.1 Referat årsmøte
Skriftlig referat fra årsmøte med alle vedtak og budsjett for kommende år skal
gjøres tilgjengelig for medlemmene innen 8 uker etter avholdt årsmøte.

§6.2 Utsatt årsmøte
Hvis årsmøte av ulike grunner ikke kan avholdes innen normal tid 1. mars, skal
utsatt årsmøte i en form være avholdt innen 1. juni.

§7 Økonomi
Foreningens midler skal stå på bankkonto.
Hovedbok, resultatregnskap og balanse skal når som helst kunne kontrolleres av
revisorene.
Regnskapsåret følger kalenderåret.

§8 Oppløsning
For oppløsning av foreningen kreves det avholdt 2 påfølgende årsmøter og at
stemmetall på minst 2/3 er for oppløsning på begge møter. I tilfelle oppløsning skal
foreningens eiendeler tilfalle Asker kommune til disposisjon for tilsvarende formål

§9 Vedtektsendringer
Forslag til endringer av disse vedtekter må sendes styret innen 1.februar.
Til vedtektsendringer kreves minst 2/3 flertall av de stemmegivende medlemmer på
årsmøte.
Til Forsiden