VEDTEKTER
FOR HOLMENSKJÆRET BÅTFORENING

Dato:  1.juni 2014
Med siste endringer iht årsmøte 15.11.2005.§ 1 Formål
Holmenskjæret båtforening er en videreføring av Holmenskjæret småbåthavn A/L, og er en forening for båteiere.
Formålet er utbygging og drift av småbåthavn med vinteropplag, samt fremme av medlemmenes interesser som
båteiere.

§ 2 Medlemskap
Som medlem kan opptas båteiere som er bosatt eller har landsted i Asker. Den som ønsker å bli opptatt som
medlem sender skriftlig søknad til styret. Ved innmeldingen må den avgiften betales som til enhver tid gjelder for
foreningen. Overdragelse av medlemskapet kan kun skje til nærmeste familie, og må godkjennes av styret.
Utmelding av foreningen skjer skriftlig.

§3 Tap av medlemskap
Et medlem som med sin adferd vekker anstøt eller foragelse, eller ikke retter seg etter foreningens ordensregler
eller betaler fastsatte avgifter innen fristens utløp, kan styre etter skriftlig varsel ekskludere. Avgjørelsen kan
ankes for årsmøte, som fatter den endelige beslutning ved alminnelig flertall.

§4 Fremleie
Fremleie av båtplass kan arrangeres av styre for inntil to sesonger i sammenheng, når annmodning om dett er
gitt skriftlig innen 1. februar. Når særlige grunner taler for det, kan styre etter søknad utvide ordningen til å gjelde
for mer enn to sesonger. Dersom et medlem etter endt fremleie ikke gjenopptar bruken av plassen, opphører
medlemskapet.

§5 Styret
Foreningen ledes av et styre bestående av en formann og fire styremedlemmer. Styre er beslutningsdyktig når
minst tre er tilstede. Varamedlemmer til styre og havnesjefen innkalles til styremøter med tale og forslagsrett.
Formennene i eventuelle særkomiteer innkalles også til styremøter når deres saker drøftes.

Styrets oppgaver
1.        Styret plikter til enhver tid å være kjent med foreningens økonomiske stilling, og kan når som helst
forlange fremlagt kassabøker og bilag.
2.        Styret bestemmer når det skal holdes medlemsmøter og innkaller skriftlig til disse.
3.        Styret ansetter havnesjef, og det skal påse at instruks for havnesjef og eller vaktmann følges.
4.        Det påhviler også styret å sørge for at avgiften betales i rett tid og at ordensregler følges.§6 Årsmøte
Årsmøte er foreningens øverste myndighet. Det skal holdes hvert år innen 1.mars. Rett til å delta på årsmøte
med fulle rettigheter, har alle medlemmer som har svart sine forpliktelser til foreningen. Ved alle avstemninger
har hvert medlem en stemme. Skriftlige fullmakter gjelder.
Fullmakter fremlegges til styret ved møtets begynnelse.
Årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte holdes når styre finner det nødvendig,
eller når minst 1/5 del av medlemmene skriftlig forlanger det. Til ekstraordinært årsmøte innkalles med minst en
ukes varsel.

Alle forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være innkommet til styret senest 1.februar.

Årsmøte skal behandle
1.        Beretning om foreningens virksomhet i det forløpne år.
2.        Regnskap i revidert stand og for samme tidsrom.
3.        Budsjett og avgifter for kommende år.
4.        Valg av:
a)        Formann                        for 1 år
b)        2 styremedlemmer                for 2 år
c)        2 varamedlemmer                for 1 år
d)        2 revisorer                          for 1 år
e)        Valgkomité         på 3medlemmer
f)        Særkomiteer som foreningen til enhver tid finner å ville ha, og formenn for disse.
5.        Innkomne forslag.


§7 Økonomi
Foreningens midler skal innestå på postgiro eller bank. Kassabok og beholdningsoppgaver skal når som helst
kunne kontrolleres av revisorene.
Regnskapsåret følger kalenderåret.

§8 Oppløsning
For oppløsning av foreningen kreves det avholdt 2 påfølgende årsmøter og at stemmetall på minst 2/3 er for
oppløsning på begge møter. I tilfelle oppløsning skal foreningens eiendeler tilfalle Asker kommune til disposisjon
for tilsvarende formål.

§9 Vedtektsendringer
Forslag til endringer av disse vedtekter må sendes styre innen 1.februar.
Til vedtektsendringer kreves minst 2/3 flertall av de stemmegivende medlemmer på årsmøte. Enhver endring av
vedtektene må godkjennes av Asker kommune, eller den av kommunen bemyndiget.
Til Forsiden