Til Forsiden
ORDENSREGLER
FOR HOLMENSKJÆRET BÅTFORENING


Med siste endringer ihht. årsmøte 24.08.2022.

§1 Båtplass.
Båtplass anvises av havnesjefen/styret. Hvis det av forskjellige grunner viser seg
nødvendig, kan styret bytte om plassene. Dog slik at medlemmene får plass i henhold til
innbetalt avgift.

§2 Eierskap.
Båter skal være registrert slik loven til enhver tid krever. Båter kan kun være registrert på
medlem eller dennes familie. I motsatt fall regnes det som ulovlig fremleie, og vil medføre
at båten forlanges fjernet.

§3 Båt.
Medlemmene plikter å holde båtforeningen orientert om hvilken båt som er fortøyd ved
bryggene. Bytte av båt må godkjennes av styret etter søknad som må være mottatt innen
l. februar for å bli tatt i betraktning samme sesong. Dette gjelder også medlemmer som
gjeninntrer etter fremleie. Største båt som kan ligge ved bryggeanlegget er 27fot/823cm
lengde ihht. standardiserte internasjonale måleregler, og største totalbredde 285cm.
Dispensasjon gis ikke.


§4 Avgifter.
Alle medlemmer plikter å betale de avgifter som blir vedtatt på årsmøtet. Årsavgiften
skal være betalt innen l. april eller den dato årsmøtet fastsetter. Forsinket innbetaling
belastes med gebyr fastsatt av norsk lov. Ved avgift som ikke er betalt innen en måned
etter forfall, kan styret avslutte medlemskapet. Dette gjelder også for medlemmer som
skylder vaktgebyr. Årsavgiften omfatter sommerplass ved brygge og vinteropplag på
land eller i boblehavn. Plassen mellom utriggerne må være frigjort siste opptaksdag ca.
20. oktober. All assistanse med gaffeltruck utenom ordinær opp- og utsetting betales
særskilt. Det kan etter søknad gis tillatelse til mindre båter ved landbrygga om vinteren.
Nøkkel til p-plass og vaktbua utleveres mot depositum.

§5 Fortøyning.
Båteierne plikter å holde forsvarlige fortøyninger og tilstrekkelig fendring.
Fortøyningene må ha strekkavlastere på båter over 15 fot. Det er tillatt å fendre
utriggerne istedenfor båt. Fortøyningstau fjernes av båteier ved opptak. Gjenværende
fortøyningstau blir fjernet av foreningen etter siste opptak. Åpne båter øses regelmessig.
Hvis noen på grunn av dårlige fortøyninger eller fendere eller annen uforsiktighet
forvolder skade innen foreningens område, plikter vedkommende å erstatte skaden fullt
ut. Hvis partene ikke blir enige om skadens omfang, treffer styret tiltak for å få
skyldspørsmålet og skadens størrelse avgjort av upartiske skjønnsmenn. Omkostninger
til dette blir å utrede av den som skjønnet går imot. Forvoldes skade av noen som ved
anledning benytter båt med eierens tillatelse eller i hans følge, blir båtens eier likevel den
som står ansvarlig og må erstatte skaden. Båten hefter for omkostningene.

§6 Havneregler.
Båteierne plikter å holde opplagsplassen fri for avfall. Dette gjelder spesielt ved opptak
og utsett av båtene. Avfall må kastes i anvist container. Spillolje tømmes i et dertil
bestemt fat. Oljesøl må unngås. Gamle batterier settes på anvist plass. Båtbukker,
tekkingsstativer og presenninger fjernes med en gang båten er sjøsatt. Ting som ligger
igjen vil bli kastet/kjørt vekk uten varsel. Alle båter må være sjøsatt innen 15. mai. Det
påhviler båteierne å følge med om våren slik at ingen stenges unødvendig. Båter som
flyttes må betale vedtatt gebyr. Det kan kun brukes strøm når eieren er tilstede. Båteierne
må bruke båtbukker godkjent av styret, fortrinnsvis selvjusterende. Tre- og isoporstativ
godkjennes ikke.
Dersom båter ikke blir sjøsatt/fjernet fra opplagsplassen ihht. tidsrammene nevnt over, og
eier ikke svarer eller retter seg etter skriftlig anmodning fra båtforeningens styre,
forbeholder styret seg rett til å selge båten for inndriving av flyttekostnader og øvrige
utestående avgifter.
Medlemmene er ansvarlig for sitt følge innen foreningens område.

§7 Ansvar/forsikring.
Båtforeningen bærer intet ansvar for skade eller tap oppstått under utførelse av arbeid av
hvilken som helst art i båthavn eller opplagsplass og innenfor foreningens avgrensede
parkeringsplass. Heller ikke for uforutsett svikt i brygger og fortøyningsutstyr forøvrig.
Medlemmene står derfor selv ansvarlige for å tegne den nødvendige forsikring mot
aktuelle uhell og skader på egen båt. Det er alle medlemmers plikt å verne om foreningens
interesser og bidra til at ro, orden og sømmelighet opprettholdes innen området.
Medlemmene pålegges å melde ifra om dårlige fortøyninger og andre mangler. Foreningen
har intet ansvar for bortkomne saker, og har ikke ansvar for båteierens handlinger ut over
det som følger av leieavtalen med Asker kommune

§8 Parkering.
Medlemmene skal fortrinnsvis benytte parkeringsplass for medlemmene, og påse at
bommen er låst etter inn/utpassering. Parkering skjer i oppmerkede felt, og oppsatte skilt
må følges. Båter må kun kjøres i 3 knop innenfor havneområdet, og ellers vise aktsomhet
ved manøvrering.

§9 Vakt.
Medlemmene pålegges tilsyn (nattevakt) etter retningslinjer vedtatt på årsmøtet. Det er
medlemmenes plikt å utføre tilsynet selv eller ved hjelp av godkjent (myndig)
stedfortreder. Vaktbytte mellom båteiere er tillatt. Av hensyn til sikkerheten må begge
være tilstede under hele vakten. Når vakten avsluttes må begge kvittere i vaktprotokollen.
Dersom båteierne ikke møter til oppsatt vakt vil gebyr fastsatt av årsmøtet bli ilagt. Betales
ikke gebyret innen forfall, se §4 Avgifter.
§10 Overholdelse.
Det vises for øvrig til Vedtektene for Holmenskjæret båtforening §3 Tap av medlemskap
fra foreningen hvis ordensregler etc. ikke overholdes.