ORDENSREGLER
FOR HOLMENSKJÆRET BÅTFORENING

Dato:  1.juni 2014
Med siste endringer iht årsmøter 28.02.2007
,  17.02.2011  og 25.02.2020


§ 1

Båtplass anvises av havnesjefen/styret. Hvis det av forskjellige grunner viser seg nødvendig, kan styret bytte om
plassene. Dog slik at medlemmene får plass i henhold til innbetalt avgift.

§ 2

Båter skal være registrert slik loven til enhver tid krever. Båter kan kun være registrert på medlem eller dennes
familie. I motsatt fall regnes det som ulovlig fremleie, og vil medføre at båten forlanges fjernet.

§3

Medlemmene plikter å holde båtforeningen orientert om hvilken båt som er fortøyd ved bryggene. Bytte av båt
må godkjennes av styret etter søknad som må være mottatt innen 1. februar for å bli tatt i betraktning  samme
sesong. Dette gjelder også medlemmer som gjeninntrer etter fremleie. Største båt som kan ligge ved
bryggeanlegget er 27fot/823cm lengde ihht standardiserte internasjonale måleregler, og største totalbredde
285cm. Dispensasjon gis ikke.

§4

Alle medlemmer plikter å betale de avgifter som blir vedtatt på årsmøtet. Årsavgiften skal være bet
alt innen 1. mars. Forsinket innbetaling, etter eventuelt purring, belastes med gebyr fastsatt av årsmøtet. Bå
tplasser som det ikke er betalt avgift for innen 1. april betraktes som ledige for fremleie. Dette gjelder også f
or medlemmer som skylder vaktgebyr. Årsavgiften omfatter sommerplass ved brygge/bøye og vinteropplag. Pl
assen mellom utriggerne må være frigjort siste opptakingsdag ca. 20. oktober. All assistanse med gaffeltruck ut
enom opp- og utsetting ved opplag/sjøsetting betales særskilt. Fortøyningstau fjernes ved opplag.
Gjenværende
fortøyningstau blir fjernet av foreningen 1 mnd. etter opptak. Det kan etter søknad gis tillatelse til mindre båter
ved landbrygga om vinteren.


§5

Båteierne plikter å holde forsvarlige fortøyninger og tilstrekkelig fendring. Det er tillatt å fendre utriggerne istedet
for båt. Åpne båter øses regelmessig. Hvis noen på grunn av dårlige fortøyninger eller fendere eller annen
uforsiktighet forvolder skade innen foreningens område, plikter vedkommende å erstatte skaden fullt ut. Hvis
partene ikke blir enige om skadens omfang, treffer styret tiltak for å få skyldspørsmålet og skadens størrelse
avgjort av upartiske skjønnsmenn. Omkostninger  til dette blir å utrede av den som skjønnet går imot. Forvoldes
skade av noen som ved anledning benytter båt med eierens tillatelse eller i hans følge, blir båtens eier likevel
den som står ansvarlig og må erstatte skaden. Båten hefter for omkostningene. Medlemmene er ansvarlig for
sitt følge innen foreningens område.

§6

Det er alle båteieres plikt å holde opplagsplassen fri for avfall. Avfall må kastes i anvist container. Spillolje tøm
mes i et dertil bestemt fat. Oljesøl må unngås. Gamle batterier settes på anvist plass. Båtbukker, tekkingsstativ
er og  presenninger fjernes med en gang båten er sjøsatt. Ting som ligger igjen vil bli kastet /kjørt vekk uten
varsel. Alle båter må være sjøsatt innen 15. mai. Det påviler båteierne å følge med om våren slik at ingen
stenges unødv
endig. Båter som flyttes må betale vedtatt gebyr. Det kan kun brukes strøm når eieren er tilstede.
Båteierne må bruke båtbukker godkjent av styret
, fortrinnsvis selvjusterende. Tre- og isoporstativ godkjennes
ikke.


Dersom båter ikke blir sjøsatt/fjernet fra opplagsplassen ihht tidsrammene nevnt over,
og eier ikke svarer eller
retter seg etter skriftlig anmodning fra båtforeningens styre,
forbeholder styret seg rett til å selge båten for
inndriving av flyttekostnader og øvrige
utestående avgifter.

§7

Båtforeningen bærer intet ansvar for skade eller tap oppstått under utførelse av arbeid av hvilken som helst art i
båthavn eller opplagslass og innenfor foreningens avgrensede parkeringsplass. Heller ikke for uforutsatt svikt i
brygger og fortøyningsutstyr forøvrig.  Medlemmene står derfor selv ansvarlige for å tegne den nødvendige
forsikring mot aktuelle uhell og skader på egen båt. Det er alle medlemmers plikt å verne om foreningens
interesser og bidra til at ro, orden og sømmelighet opprettholdes innen området. Medlemmene pålegges å
melde ifra  om dårlige fortøyninger og andre mangler. Foreningen har intet ansvar for bortkomne saker, og har
ikke ansvar for båteierens handlinger ut over det som følger av leieavtalen med Asker kommune.

§8

Medlemmene skal fortrinnsvis benytte parkeringsplass for medlemmene, og påse at bommen er låst etter
inn/utpassering.  Parkering skjer i oppmerkede felt, og oppsatte skilt må følges. Båter må kun kjøres i 3 knop
innenfor havneområdet, og ellers vise aktsomhet ved manøvrering.


§9

Medlemmene pålegges tilsyn (nattevakt) etter retningslinjer vedtatt på årsmøtet. Det er medlemmenes plikt å
utføre tilsynet selv eller ved hjelp av godkjent stedfortreder. Vaktbytte mellom båteiere er tillatt. Av hensyn til
sikkerheten må begge være tilstede under hele vakten. Når vakten avsluttes må begge kvittere i  
vaktprotokollen. Dersom båteierne ikke møter til oppsatt vakt vil gebyr fastsatt av årsmøtet bli ilagt. Betales ikke
gebyret, vil båtplass ikke bli tilvist neste sesong.


§10

Det vises forøvrig til vedtektenes § 3 om eksklusjon fra foreningen hvis ordensregler etc. ikke overholdes.
Til Forsiden